CHUYÊN MÔN SÂU

  • An sinh xã hội, kinh tế lao động, kinh tế học y tế, kinh tế lượng, thống kê, đánh giá tác động, quản lý dự án, quản lý chính sách, chính sách công, phân tích và tư vấn chính sách.

KỸ NĂNG ĐỊNH LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU 

  • Excel, Excel Macro, Stata (chuyên gia), R (minh họa dữ liệu), Python, Tableau, Microsoft BI, SQL (cơ bản)​

KỸ NĂNG ĐỊNH TÍNH

  • Thiết kế khảo sát, thiết kế công cụ khảo sát, thu thâp dữ liệu (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, phỏng vấn cấu trúc, phỏng vấn bán cấu trúc, thay đổi quan trọng nhất, interview scorecard…)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • MS Office, Latex, Photoshop, Adobe, Canva, DesignBold, Smartsheet, SharePoint, Atlassian applications, Dropbox, Google Drive,